• Wróć na stronę główną
 • RODO

  RODO -Zgoda na przetwarzanie danych osobowych


  Dane osobowe, które mogą być zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z  serwis STREAMINGDLAFIRM.PL 
  Mowa o stronie internetowej i innych funkcjonalnościach udostępnianych przez btltenis.pl w tym zapisywanych w plikach cookies, które są instalowane na stronie . 
  Dbamy o Twoją prywatność. Nie zwiększamy zakresu naszych uprawnień. Twoje dane są u nas bezpieczne. Więcej informacji znajdują się na stronie pod nazwą polityka prywatności.
  W związku z tym chcielibyśmy poinformować Cię o profilowaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich przetwarzanie danych będzie odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.
  POLITYKA PRYWATNOŚCI
  Uwaga! Zgodnie z unijnym rozporządzeniem dotyczącym ochrony danych osobowych (RODO),obowiązującym od dnia 25 maja 2018 roku, wskazujemy, że uzupełnieniem niniejszej polityki
  prywatności jest informacja o przetwarzaniu danych osobowych, znajdująca się na stronie.
  Właściciel strony streamingdlafirm.pl jest świadomy faktu, że w czasie korzystania z niniejszego serwisu istotna jest dla odbiorców serwisu ochrona sfery prywatnej.
  Bardzo poważnie traktuje ochronę Państwa danych osobowych. Dlatego chciałby aby użytkownicy streamingdlafirm.pl wiedzieli, kiedy i jakie dane przechowywane są oraz w jaki sposób je wykorzystuje na potrzeby testowania serwisu. W związku z powyższym poprzez niniejsze Oświadczenie pragnie zapoznać Państwa ze stosowanymi środkami ochrony danych.
  GROMADZENIE DANYCH
  Z zasady mogą Państwo korzystać z naszej internetowej prezentacji bez konieczności ujawniania swoich danych osobowych. System rejestracji nowych użytkowników został zawieszony i jest tylko na wyraźną zgodę administratora aktywowany do testów.
  Bezpiecznie zapisane zostaną następujące dane:
  nazwa Państwa dostawcy usług internetowych, strona internetowa, z której odwiedzili Państwo
  niniejszy serwis, nasze strony internetowe, które Państwo odwiedzili oraz adres IP Państwa komputera.
  Powyższe dane dopuszczają wprawdzie możliwość identyfikacji, mimo to nie ma tu miejsca żadne ich wykorzystanie w odniesieniu do konkretnej osoby.
  Dane te mogą zostać wykorzystane do celów statystycznych, przy czym indywidualny użytkownik pozostaje anonimowy. Jeżeli dane muszą być przekazane zewnętrznym podmiotom wykonującym usługi techniczne, stosowane przez nas środki techniczne i organizacyjne gwarantują, że przestrzegane są przepisy o ochronie danych osobowych.
  GROMADZENIE I OPRACOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH Dane osobowe gromadzone są tylko wtedy, gdy sami nam je Państwo udostępnią, np. w ramach rejestracji, poprzez wypełnienie formularza bądź przesłanie e-maila, w ramach zamówienia produktów lub usług, zapytań lub zamówienia materiałów. 

  Baza danych i jej zawartość pozostaje w naszym serwisie testowym i u naszego dostawcy usług hostingowych. Państwa dane osobowe w żadnej formie nie są udostępniane przez nas ani przez naszych odbiorców osobom trzecim, chyba że uzyskamy na to Państwa zgodę albo że przedstawione nam zostanie urzędowe zarządzenie w tej kwestii. Ze swojej strony utrzymamy kontrolę i odpowiedzialność za wykorzystanie danych, które Państwo nam ujawnili. 

  Przy tym Państwa dane mogą być ewentualnie przetwarzane na innych serwerach i w innych krajach, np. w USA. W przypadku, gdy ich ustawodawstwo odbiegałoby od przyjętego w Państwa kraju prawa ochrony danych, zapewnimy, że przetwarzający dane w innym państwie wdroży działania techniczne i organizacyjne, gwarantujące właściwy poziom ochrony danych w porównaniu z Państwa krajem. 

  UŻYTKOWANIE DANYCH Zgromadzone dane osobowe użytkowników testujących będą one wykorzystywane wyłącznie w celu prowadzenia testów, a także dla innych celów, na które wyrazili Państwo zgodę, o ile nie pojawią się inne zobowiązania, wynikające z ustaw. PRAWO DOSTĘPU I KOREKTY ZGROMADZONYCH DANYCH OSOBOWYCH Mają Państwo prawo, sprawdzać i dokonywać korekty wszelkich zgromadzonych u nas na Państwa temat danych, jeżeli są one według Państwa nieaktualne lub nieprawidłowe. W tym celu wystarczy wysłać e-mail na podany adres administratora serwisu.

  PRAWO ODWOŁANIA ZGODY W każdej chwili mają Państwo prawo odwołać ze skutkiem na przyszłość wyrażoną uprzednio zgodę na wykorzystywanie zgromadzonych na Państwa temat danych osobowych. W tym celu wystarczy wysłać e-mail adres administratora serwisu. 

  PRZECHOWYWANIE DANYCH Przechowujemy dane osobowe tak długo, jak długo jest to konieczne dla wykonania usługi, której zażyczyli sobie Państwo lub na którą udzielili nam Państwo swojej zgody. 

  STOSOWANIE COOKIES Cookies to małe pliki tekstowe, które są lokalnie zapisywane w pamięci pośredniej przeglądarki internetowej na komputerze, z którego odwiedzana była strona. Cookies umożliwiają identyfikację przeglądarki internetowej, w celu optymalizacji oferowanej przez stronę treści i uproszczenia korzystania z tej strony. Danych tych nie wykorzystuje się do osobistej identyfikacji osoby, która odwiedziła stronę internetową. 

  BEZPIECZEŃSTWO Właściciel serwisu testowego –„demo” stosuje środki techniczne i organizacyjne, aby chronić udostępnione przez Państwa dane przed przypadkową bądź zamierzoną manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych., Aby zapobiec ich nadużyciu przez osoby trzecie.
  Środki bezpieczeństwa stosowane k są na bieżąco zmieniane i dostosowywane do rozwoju technologii. DZIECI Ochrona sfery prywatnej dzieci stanowi ważny problem. Z tego powodu bez uprzedniego uzyskania potwierdzonej zgody opiekuna prawnego, Administrator serwisu testowego nie gromadzi, nie opracowuje i nie wykorzystuje w niniejszym serwisie żadnych informacji o osobach, o których wiadomo, że nie ukończyły jeszcze 13-go roku życia. KONTAKT W przypadku problemów lub pytań prosimy zwracać się do Administratora serwisu. Ciągły rozwój Internetu sprawia, że od czasu do czasu konieczne staje się dostosowanie naszego oświadczenia dotyczącego ochrony danych do zachodzących zmian. Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania odpowiednich zmian w każdym czasie.
  INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
  Szanowni Państwo, uprzejmie informuje, że właściciel serwisu (shoppingcenter.tv) przetwarza dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane RODO), mają charakter danych osobowych.
  Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.
  W świetle powyższego pragnie poinformować Użytkowników, że:
  Administrator Danych Osobowych
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: właściciel firmy CENTRUMHANDLOWE.ONLINE
  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty
  e-mail: BIURO@STREAMINGDLAFIRM.PL lub formularza kontaktowego na stronie.
   
  Charakter posiadanych danych osobowych
  Jeżeli chcą Użytkownicy chcą korzystać z oferowanych przez rozwiązań testowanego serwisu, dobrowolnie zawierają Państwo z nami umowę lojalnościową -bepłatnie.
  Podajecie Nam Państwo wówczas swoje dane osobowe takie jak:
  * imię i nazwisko
  * adres mail
  * telefon kontaktowy
  * dane adresowe
  * dane do faktur
  * data urodzenia
  * płeć
   W trakcie wykonywania łączącej nas umowy lojalnościowej bezpłatnej wchodzimy w posiadanie również takich danych jak:
  * adres IP
  * rodzaj przeglądarki, urządzenia i systemu operacyjnego z jakiego korzysta klient
  * strony na jakie wchodzi klient oraz jakie działania na nich podejmuje
  * treści wypełnionych przez klienta formularzy, ankiet
  Przetwarzanie danych osobowych
  Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:
  1. zawarcia i wykonania zawartych umów na podstawie zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. w celach analitycznych [lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej naszej spółki itp.] będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  3. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  4. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  5. w celu badania satysfakcji użytkowników będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych testowych użytkowników z produktu demo i usług oferowanych bezpłatnie(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  6. teowników w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług testowych (demo) bez odpłatnie, bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  Podmioty którym udostępniamy dane osobowe
  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są:
  1. nasi współpracownicy w procesie obsługi ,rozbudowy serwisu oraz w zakresie wytwarzania treści marketingowych
  2. osoby pośredniczące w rozwoju serwisu
  3. operatorzy pocztowi oraz podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską niebędące operatorami pocztowymi
  4. banki oraz instytucje płatnicze
  5. podmioty świadczące dla nas usługi doradcze, w tym informatyczne, księgowe oraz prawne.
  Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód, agencje marketingowe.
  Pani/Pana dane osobowe, w celu wykonywania naszych usług, mogą być przekazywane do odbiorców w (1) państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub (2) organizacjach międzynarodowych.
  Czas przetwarzania danych osobowych
  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w okresie łączącej nas umowy. Następnie po jej zakończeniu i ograniczeniu ich zakresu, w przypadku braku Państwa sprzeciwu, powierzone dane będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów właściciela serwisu do jego testowania oraz podmiotów współpracujących.

  Przetwarzając Państwa dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody będziemy to robić, nie dłużej niż do chwili, w której taką zgodę Państwo wycofają.
  Uprawnienia dotyczące przetwarzania danych osobowych
  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych;
  2. żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  3. żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych;
  4. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
  6. przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Sprzeciw
  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów,
  praw i wolności lub Pania/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do poprawienia posiadanych przez Nas danych osobowych, uzupełnienia danych niekompletnych bądź ograniczenia wykorzystywania danych osobowych.
  Ponadto, na Państwa wniosek zaadresowany do Administratora, udzielimy potwierdzenia czy przetwarzamy Państwa dane osobowe.
  Profilowanie
  Pani/Pana dane osobowe mogą zostać poddane czynnościom polegającym na profilowaniu tzn. dopasowaniu oferowanych przez Nas treści marketingowych do Twojego zachowania.
  Ochrona Danych
  Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami
  Uzupełnienie polityki prywatności
  Polityka plików „Cookies”
  Niniejsza Polityka dotyczy plików „Cookies” i odnosi się do stron internetowych, których operatorem jest właściciel serwisu testowego (demo), zwanego dalej Operatorem.
  Czym są pliki „Cookies”?
  Cookies to małe pliki tekstowe, które są lokalnie zapisywane w pamięci pośredniej przeglądarki internetowej na komputerze, z którego odwiedzana była strona. Cookies umożliwiają identyfikację przeglądarki internetowej, w celu optymalizacji oferowanej przez stronę treści i uproszczenia korzystania z tej strony. Danych tych nie wykorzystuje się do osobistej identyfikacji osoby, która odwiedziła stronę internetową.
  Do czego używamy plików „Cookies”?
  Plików „Cookies” używamy w celu: – dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; 
w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, – tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, – utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
  Jakich plików „Cookies” używamy?
  W ramach stron internetowych stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki Cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  W ramach stron internetowych stosowane są następujące rodzaje plików Cookies:
  – „niezbędne” pliki Cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach stron internetowych, np. uwierzytelniające pliki Cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach stron internetowych – pliki Cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach stron internetowych – „wydajnościowe” pliki Cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych – „funkcjonalne” pliki Cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, – „reklamowe” pliki Cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań, – „analityczne” pliki Cookies analizy internetowej umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji użytkowników w zakresie zawartości stron internetowych, aby lepiej zorganizować układ naszej strony. 

  Gromadzą informacje o sposobie korzystania z naszej strony przez odwiedzających, typie strony, z jakiej użytkownicy zostali przekierowani, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkowników na tej stronie.

  Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony w stopniu zagregowanym. W tym celu korzystamy z rozwiązania Google Analytics.
  Pliki Cookies firm niezależnych znajdujących się na stronach internetowych Operatora:
  – Google Analytics – pliki Cookies analiz stron internetowych gromadzą informacje o sposobie korzystania przez odwiedzających z naszej strony, typie strony, z jakiej użytkownicy zostali przekierowani, oraz liczbie odwiedzin użytkowników i czasie wizyty na tej stronie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony w stopniu zagregowanym. – Społecznościowe – Pliki zapisywane przy udostępnianiu treści w serwisach społecznościowych (Facebook, Twitter, Google+, Pinterest), logowaniu do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego (Facebook), oglądaniu filmów (YouTube, Vimeo). – Reklamowe – pliki Cookies, zapisywane przez firmy realizujące kampanie reklamowe na zlecenie reklamodawców, pozwalające na ograniczanie liczby wyświetleń reklamy w ramach kampanii, dostarczanie reklam odpowiadających zainteresowaniom użytkownika oraz mierzące efektywność kampanii reklamowych.
  Większość plików Cookies podmiotów trzecich jest zapisywana w domenach poszczególnych podmiotów. Więcej informacji na ich temat możesz znaleźć na stronach internetowych tych podmiotów.
  Czy pliki „Cookies” zawierają dane osobowe?
  Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „Cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
  Usuwanie plików „Cookies”
  Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „Cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „Cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „Cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Internet Explorer FireFox Opera Chrome
  Ograniczenie stosowania plików „Cookies” może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
  Jakie zabezpieczenia stosujemy?
  Strona internetowa streamingdlafirm.pl zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolą przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez Klientów zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.
  Właściciel STREAMINGDLAFIRM.PL jako operator stron internetowych oferuje Użytkownikom możliwość zrezygnowania z otrzymywania materiałów reklamowych oraz zamówionych newsletterów. Operator zapewnia Użytkownikom opcję usunięcia informacji o sobie z baz danych i umożliwia wstrzymanie otrzymywania informacji wysyłanych za pomocą listów elektronicznych.
  Jeśli nie akceptujesz postanowień niniejszego Oświadczenia, uważasz że strona może naruszać twoją prywatność, prosimy zaprzestać z korzystania ze strony zamykając ją.